phật học cơ bản

Khổng Tước Minh Vương

Khổng Tước Minh Vương (tên Phạn là Mahà-Mayurà-Vidya-Ràjnì : Đại Khổng Tước Minh Phi). Hán dịch là Ma Ha Ma Du Lợi La Diêm, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương…Tương truyền Tôn này là Đẳng Lưu Hóa Thân của Tỳ Lô Giá Na Phật hoặc Thích Ca Mâu Ni Phật có Mật Hiệu là Phật Mẫu Kim Cương, Hộ Thế Kim Cương.

Trong Pháp tu của Mật Giáo, dùng Khổng Tước Minh Vương làm Bản Tôn để tu thì xưng là Khổng Tước Minh Vương Kinh Pháp, lại xưng là Khổng Tước Kinh Pháp, là một trong bốn Đại Pháp của Mật Giáo. Nhân duyên khởi đầu của Khổng Tước Minh Vương được căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Khổng Tước Minh Vương là: Khi Đức Phật còn tại thế, có một vị Tỳ Khưu bị rắn độc cắn, đau nhức khó chịu nổi. Sau khi Tôn Giả A Nan (Ananda) bẩm báo với Đức Thích Tôn thời Đức Phật đã tuyên nói một loại Đà La Ni Chân Ngôn có thể khử trừ: Ma Mỵ, độc hại, bệnh tật ác. Đà La Ni này chính là Khổng Tước Minh Vương Chú. Đó là sự khởi đầu cho người đời biết về Khổng Tước Minh Vương với Đà La Ni ấy.

Do ý nghĩa hiển lộ trong hình tượng của Khổng Tước Tôn nên có thể biết Tôn này có đủ bốn loại Diệu Đức của Kính Ái, Điều Phục, Tăng Ích với Tức Tai; hay viên mãn tất cả nguyện vọng. Còn dùng con công do Ngài cỡi hay ăn nuốt các trùng độc, tượng trưng cho Tôn này hay ăn nuốt hết tất cả năm Độc phiền não của chúng sinh. Trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Trà La của Mật Giáo, đem Tôn này an trí ở Tô Tất Địa Viện với hình tượng hiện bày màu thịt, có hai cánh tay, tay bên phải cầm lông đuôi chim Công, tay bên trái cầm hoa sen, ngồi  trên hoa sen đỏ. Tam Muội Gia Hình là lông đuôi chim công. Hình tượng được lưu truyền ở Tây Tạng thì có ba mặt tám cánh tay, ngồi trên tòa hoa sen, không có ngồi trên con Công. Pháp Môn của Khổng Tước Minh Vương đối với việc lợi ích Thế Gian như: hộ quốc (bảo vệ đất nước), Tức Tai (đứt trừ tai nạn), cầu mưa, trừ bệnh, sống lâu, sinh sản an ổn… đều có hiệu nghiệm. Đương nhiên việc rất trọng yếu vẫn là dùng Tôn này làm nơi nương tựa để tu Pháp Xuất Thế Gian. Khử trừ các loại phiền não độc hại của nhóm Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi trong Tâm của chúng ta khiến chúng ta hay viên mãn Bồ Đề của Trí Tuệ, Từ Bi mau chóng thành Phật Quả. 


——————————————————

Đức Đặc Biệt Tu tập pháp Khổng Tước Minh Vương, có thể dẹp yên tai nạn, trừ khử các độc, được hàng Trời rồng thủ hộ, trị liệu các bệnh, miễn trừ sự chết yểu không đúng thời, và ngày đêm được an lành, tăng thọ sống lâu. Khổng Tước Minh Vương ( Tên Phạn là: Mahà-Mayùrà-Vidya-Ràjni ), dịch âm tên Phạn là Ma Ha Ma Du Lợi La Đô, lại có tên là Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương….
Gọi đơn giản là Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương này nói chung không như Minh Vương phần nhiều hiện tướng phẫn nộ, mà là hình tượng trang nghiêm, hiền lành dễ thân thiện, và ngồi trên con công đẹp đẽ. Hoặc có thuyết nói là nơi hóa hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật.  
 
     Căn cứ trong Kinh Điển ghi chép, Chú của Khổng Tước Minh Vương do chư Phật cùng nói, Hành Giả nên thường thọ trì, dùng cầu xin cứu hộ. Lúc tu Pháp có thể tự xưng tên mình, rồi hướng về Khổng Tước Minh Vương cầu nguyện xin nhiếp thọ trừ các sợ hãi, như là các nạn khổ bởi dao, gậy, gông cùm, xiềng xích, đều được giải thoát, thường gặp lợi ích, chẳng thấy buồn phiền, thọ mạng trăm tuổi. Ngoài ra, liên quan trong Kinh Điển còn ghi chép tu Pháp Khổng Tước Minh Vương ngoài việc ngưng dứt tai nạn, trừ các độc hại ra, còn có thể được các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa…. thủ hộ, trị liệu các bệnh, miễn trừ sự chết yểu không đúng thời, ngày đêm được an lành, tăng thọ sống lâu. Căn cứ trong “ Khổng Tước Minh Vương Kinh “ ghi chép, lúc Đức Phật tại thế, có 1 vị Tỳ Kheo tên là Sa Để, gặp rắn độc cắn phải, chỉ trong chốc lát độc khí chạy khắp thân, mê man té xuống đất, miệng sùi bọt, hai mắt trợn lên. A Nan nhìn thấy tình trạng như vậy, liền vội vàng thỉnh cầu Thế Tôn Đại Bi cứu hộ, thế là Đức Thế Tôn liền dạy Ngài niệm tụng Đà La Ni hay khử trừ Quỷ Mỵ, độc hại, bệnh ác, để bảo hộ thọ mạng được lâu dài, đó là Khổng Tước Minh Vương Chú. Ngoài ra, trong Kinh Điển Phật Giáo cũng kể lại câu chuyện về 1 con Khổng Tước Vương nhân vì nhớ tụng Khổng Tước Minh Vương Chú mà được hộ mạng. Căn cứ trong Kinh nói, rất lâu xa về trước, ở núi Tuyết có 1 con Kim Diệu Khổng Tước Vương, thường ngày trì tụng Khổng Tước Minh Vương Chú rất chuyên cần, đo đó thường được an ổn. Có 1 lần vì ham thích vui chơi cùng với nhiều nhóm Khổng Tước Nữ (Chim Công mái) đến vùng núi xa vui đùa, mà nhất thời quên tụng trì Chú này, vì thế gặp phải người đi săn bắt. May mà lúc nó đang bị trói, liền khôi phục chánh niệm, trì tụng Chú này, cuối cùng tháo gỡ được dây trói buộc, được tự do. Hình tượng của Khổng Tước Minh Vương, trong “  Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Nghi Quỹ “ ghi chép rằng: Đầu hướng về phương đông, màu trắng, mặc áo lụa trắng mỏng. Đầu có đội mão, anh lạc, khuyên tai, vòng xuyến ở cánh tay mỗi thứ rất trang nghiêm, ngồi trên Khổng Tước Vương màu vàng ròng, Ngồi Kiết Già trên hoa sen trắng hoặc trên hoa màu xanh lục, hiện tướng Từ Bi. Có 4 cánh tay, bên phải: Tay thứ 1 cầm hoa sen hé nở, tay thứ 2 cầm Câu Duyên Quả ; bên trái:
Tay thứ 1 để ngang trái tim lòng bàn tay cầm quả Cát Tường, tay thứ 2 cầm 2, hoặc 5 sợi lông đuôi chim Công.

Trong 4 loại vật cầm giữ  thì hoa sen đại biểu cho Kính Ái, Câu Duyên Quả đại biểu cho Điều Phục, Quả Cát Tường đại biểu cho Tăng Ích, lông đuôi chim Công biểu thị cho Tức Tai. Tòa hoa sen trắng biểu thị cho Nhiếp Thủ Bổn Thệ của Từ Bi, tòa hoa sen xanh đại biểu cho ý nghĩa của sự Giáng Phục. Căn cứ vào sự tương truyền của Mật Giáo, Minh Vương này là Thân Đẳng Lưu của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, có đủ 2 đức là Nhiếp Thủ và Chiết Phục, cho nên ở trên kể có 2 tòa sen. Trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Trà La của Mật Giáo, đem Tôn này an trí ở vị trí thứ  6 ở đầu phía nam trong Tô Tất Địa Viện. Thân hiện bày màu thịt, có 2 cánh tay, tay bên phải cầm lông đuôi chim Công, tay bên trái cầm hoa sen, ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là Phật Mẫu Kim Cang hoặc Hộ Thế Kim Cang. Hình tượng được lưu truyền ở Tây Tạng thì có 3 mặt 8 cánh tay, ngồi trên tòa hoa sen, không có ngồi trên con Công.

Sự việc liên quan đến Khổng Tước Minh Vương dùng con Công để ngồi, trong “Bạch Bảo Khẩu Sao “ nói, chim Công vì nuôi thân nên ăn tất cả trùng độc, Khổng Tước Minh Vương giống như Đức Phật A Di Đà hay tiêu diệt tất cả 5 độc của chúng sinh tạo ác, vì thọ mạng của tự tính thanh tịnh, cho nên dùng chim Công này làm tòa. Lại nói, chim Công này ăn nuốt tất cả trùng độc…. để nuôi mạng, tức là tượng trưng cho Minh Vương chặt đứt hết tất cả phiền não ác độc, sống lâu chẳng bị hoại thọ mạng. Mà đuôi Công lại hay phủi vô lượng tai ách, tăng phước và các điều tốt lành. Trong Đồng Sao lại nói, chữ Chủng Tử là Vam, chữ Chủng Tử là Thủy Đại, chúng hữu tình dùng nước để làm tươi nhuận tính mạng, tính của nước hay làm cho sinh trưởng các chỗ khô cạn, nước như vậy hay cầm giữ vật, nay Khổng Tước Minh Vương làm lợi ích cho chúng sinh, ví như nước đó cầm giữ vạn vật, cho nên dùng Thuỷ Đại làm chữ Chủng Tử. Trong Mật Giáo dùng pháp tu của Khổng Tước Minh Vương làm Bổn Tôn gọi là Khổng Tước Kinh Pháp hoặc Khổng Tước Minh Vương Kinh Pháp. Tác dụng chủ yếu của pháp này là Tức Tai, cầu mưa hoặc dừng mưa, khi sinh sản được an ổn…. Nếu Hành Giả siêng năng tu trì, cũng có thể trừ các bệnh khó chữa, nhân đó mà hộ mạng sống lâu. 
  


Khổng Tước Minh Vương Ấn: 

Hai tay tác Nội Phộc, dựng thẳng hai ngón cái, hai ngón út cùng trụ nhau. 

Chân Ngôn là: 

Om Mayurà Krànte Svàha

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button