phật học cơ bản

Uế Tích Kim Cang
Đức Đặc Biệt Uế Tích Kim Cang có Bổn Thệ là ăn hết các thứ Bất Tịnh hay thiêu đốt Tâm phân biệt dơ sạch, sinh diệt, chuyển Bất Tịnh thành Thanh Tịnh, có Thần Biến Diên Mạng Pháp, có thể khử bệnh tránh tai ương, hộ mạng sống lâu Ô Xu Sa Ma Minh Vương (Tên Phạn là: Ucchusma, tên Tây Tạng là: Hchol-ba), lại tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma Minh Vương, Ô Tố Sa Ma Minh Vương; cũng gọi là Uế Tích Kim Cang, Hỏa Đầu Kim Cang, Bất Tịnh Kim Cang, Thụ Xúc Kim Cang, Bất Hoại Kim Cang, Trừ Uế Phẫn Nộ Tôn…. Là 1 trong các Tôn Phẫn Nộ được thờ cúng nơi Thiền Tông và Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân của Yết Ma Bộ ở phương bắc. 

Căn cứ trong quyển 36 “ Tuệ Lâm Âm Nghĩa “ ghi chép rằng: Bổn nguyện của Minh Vương này là ăn hết tất cả vật Bất Tịnh, có đủ Đại Bi Thâm Tịnh (trong sạch thâm sâu), không tránh tiếp xúc với vật ô uế, vì cứu hộ chúng sinh nên dùng ánh sáng Đại Uy dạng như lửa mạnh, thiêu trừ phiền não vọng kiến, phân biệt Tâm sinh diệt dơ sạch. Do có đầy đủ Đức chuyển Bất Tịnh thành Thanh Tịnh, cho nên thường đặt ở nơi Bất Tịnh để cung phụng. Trong 2 Tông, Thiền Tông và Mật Tông của Trung Quốc, Tôn này nhận được sự tôn sùng rất lớn. 

———————————————–


Trong “ Để Lí Tam Muội Gia Kinh “ có 1 tên là Thụ Xúc Kim Cang, tức là Bất Tịnh Kim Cang. Trong quyển 9 “ Đà La Ni Tập Kinh “ thì gọi là Bất Tịnh Khiết Kim Cang Trong “ Nhiếp Vô Ngại Kinh “ gọi là Uế Tích Kim Cang.trong “ Cù Hê Kinh “, “ Tô Bà Hô Kinh “…. có tên gọi là Uế Tích Kim Cang, Bất Hoại Kim Cang, Hỏa Đầu Kim Cang…. Tôn này cũng có tên Phạn là: Ma Hạ Ma La (Mahàbala) dịch là Đại Lực. Đại Lực là chỉ Tôn này có đủ sức Đại Từ, giống như dùng lửa rực thiêu trừ nghiệp sinh tử uế ác của chúng sinh, cho nên tên là Đại Lực. Có thể biết Uế Tích Kim Cang có đủ Đức màu nhiệm chuyển Bất Tịnh Uế Ác thành Thanh Tịnh, dùng Thể Tính Pháp Giới của Thanh Tịnh rất sâu có đầy đủ Uy Quang của Đại Bi, dùng Đại Từ Đại Lực, sinh khởi Tịnh Hỏa rực cháy trong Pháp Giới thiêu trừ nhóm nghiệp sinh tử của chúng sinh, khiến Pháp Giới thường hiện Thanh Tịnh, chúng sinh xa lìa phân biệt Tịnh Nhiễm, tiến thẳng đến viên mãn thành Phật. Là Đại Thủ Hộ sự nghiệp Tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh. 


Dùng Pháp tu của Minh Vương này làm Bổn Tôn gọi là Ô Mục Sa Ma Pháp, thường dùng để khẩn cầu sinh sản được bình an hoặc khử trừ Bất Tịnh lúc sinh sản, hoặc là khử trừ bệnh tật, xua đuổi rắn độc, Quỷ Ác…. cũng có thể tu Pháp này. Phàm trì tụng Thần Chú Minh Vương này, có thể được đại công đức, không chỉ có thể nhận được đại lợi ích khử bệnh, kính yêu, tránh nạn, thêm phước, giáng phục oán địch…. Lại có thể phòng ngự các chướng ngại của Khô Mộc Tinh, Quỷ Ác, rắn độc…. Uế Tích Kim Cang thị hiện thân hình rất là uy mãnh phẫn nộ, trong Mật Giáo là Giáo Lệnh Luân Thân được hóa hiện bởi Yết Ma Bộ ở phương bắc, thân phẫn nộ, viên mãn sự nghiệp rộng lớn của Chư Phật. Trong Nhân Duyên của Bổn Địa, trong các Kinh Luận thì Tôn này được coi là thị hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật, Bất Không Thành Tựu Phật, Bất Động Minh Vương, Phổ Hiền Bồ Tát cho đến Kim Cang Thủ Bồ Tát, có các loại thuyết pháp truyền thừa khác nhau. Nhân đây có người cho rằng Tôn này là đồng thể với Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương ( Tức là Giáo Lệnh Luân Thân của Bất Không Thành Tựu Phật) trong 5 Đại Minh Vương. Trong “ Để Lí Tam Muội Gia Kinh “ với trong quyển 9 “ Đại Nhật Kinh Sớ “ lại nói là Uế Tích Kim Cang là nơi hóa hiện của Bất Động Minh Vương. Trong “ Để Lí Tam Muội Gia Bất Động Tôn Thánh GiảNiệm Tụng Bí Mật Pháp “nói rằng: “ Lại tác niệm này, người Trì Minh ấy sợ tất cả uế ác, nay ta hóa ra tất cả vật ô uế, quấn quanh 4 mặt mà trụ ở trong đó, nơi ấy đang thi hành Minh Thuật làm sao mà vào được? !.. Lúc Vô Động Minh Vương vâng theo giáo mạng của Đức Phật triệu vời vị Trời ấy, thấy làm sự việc như vậy, tức hóa ra Thụ Xúc Kim Cang (Tức là Bất Tịnh Kim Cang), khiến vị đó bị bắt. Bấy giờ, Bất Tịnh Kim Cang trong chốc lát đều ăn hết các uế vật không còn dư xót, liền nắm tay vị Trời kia đi đến chỗ của Đức Phật “. Y theo “ Bí Tạng Ký “ ghi chép rằng: Kim Cang Dạ Xoa là thân phẫn nộ của Bất Không Thành Tựu Phật, Tự Tính Luân Thân tức là Kim Cang Nha Bồ Tát, là thân tịch tĩnh. Nhưng Uế Tích Kim Cang là thân phẫn nộ của Bất Không Thành Tựu Phật, Tự Tính Luân Thân là Kim Cang Nghiệp Bồ Tát. Trong 5 tượng Đại Tôn do Trí Chứng thỉnh về,không có Kim Cang Dạ Xoa, mà dùng Ô Sô Sáp ma thay thế. Do có thể biết điều này nên Kim Cang Dạ Xoa và Uế Tích Kim Cang có thể coi là đồng thể. 

Nhưng tên gọi của Hỏa Đầu Kim Cang trong Tôn này có nguồn gốc trong quyển 5 “ Lăng Nghiêm Kinh “ ghi chép rằng: Ô Sô Sáp Ma đến trước Đức Như Lai, chấp tay lại đỉnh lễ hai chân Phật, mà bạch rằng: “ Con thường nhớ kiếp lâu xa về trước, tính nhiều ham muốn, có Đức Phật ra đời, tên là Không Vương, nói người nào đa dâm tụ thành lửa mạnh, dạy con Quán khắp trăm xương trong người, tứ chi, các khí lạnh ấm. Do Thần Quang lắng đọng bên trong, hóa Tâm Đa Dâm thành Lửa Trí Tuệ, từ đó Chư Phật đều hô triệu tên con là Hỏa Đầu. Con dùng sức Hỏa Quang Tam Muội, cho nên thành A la Hán, Tâm phát đại nguyện. Chư Phật Thành Đạo, con là Lực Sĩ thân cận, giáng phục ma oán. Đức Phật hỏi Pháp Viên Thông, con dùng Pháp Quán các hơi ấm nơi thân Tâm đều lưu thông không trở ngại, các Lậu đã trừ bỏ, sinh Đại Bảo Diệm (Ngọn lửa báu to lớn), lên bậc Vô Thượng Giác, đây là đệ nhất”. Nghĩa là dùng Lửa Trí thiêu trừ sự Bất Tịnh, thành tựu Bồ Đề, cho nên tên là Hỏa Đầu Kim Cang.Trong “ Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh “ lại nói rằng: “ Phổ Hiền tức là Trì Kim Cang được thọ chức từ Chư Phật, dùng điều phục việc khó điều phục nên hiện ra thể Minh Vương này “. Cho nên từ Kinh này có thể biết, Uế Tích Kim Cang lại là nơi hóa hiện của Phổ Hiền Bồ Tát. Căn cứ trong “ Nhiếp Vô Ngại Kinh “ ghi chép, Uế Tích Kim Cang cũng là nơi hóa hiện của Bất Không Thành Tựu Phật; ngoài ra cũng có nói là đồng thể với Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button