tổng hợp

HÀNG TAM THẾ MINH VƯƠNG

Hàng Tam Thế Minh Vương theo phong cách Đông Mật Nhật Bản.


Đức Thánh-tôn này cũng là một trong số năm Đại Minh-vương. Ngôi vị Ngài ở phương Đông, tức Ngài là thân phẫn nộ của Phật A-súc ở đông phương. 

Có một thuyết trong Bà-la-môn giáo nói Ngài là thân biến hoá của chủ-thần Thấp-bà. Tên chữ Phạn của Ngài là Trailokya-vajra ‘Đát-lệ-lộ-ca-phạ-nhật ra’ dịch là Hàng Tam-thế, hoặc Thắng Tam-thế Minh-vương, Phẫn nộ Nguyệt Yểm, Bạt-Chiết La-Hồng.

Trong Mạn-trà-la của Kim-cang giới đức Minh-vương này là thân phẫn nộ của Kim-cang tát đỏa. Tại hội Hàng Tam-thế Yết-ma và Hàng Tam-thế Tam-muội-đa, Ngài giữ vị-trí chủ tọa.

Trong Mạn-trà-la của Thai-tạng giới, Ngài chủ trì Minh-viện ở góc Tây-bắc.
Hình tượng của đức Thánh-tôn này, thông thường thân Ngài có bốn mặt, 8 cánh tay, tướng rất ác, rất giận dữ, màu đen, chân trái mạnh có sức đứng đạp trên đầu của đại Tự-tại thiên. Chân phải đứng đạp nhẹ trên mình Thiên-phi Ô-ma biểu-thị tư-tưởng dứt trừ phiền-não chướng và sở-tri chướng. Đại Tự-taị thiên biểu-thị dũng tánh thô-bạo cho nên phải dùng sức mạnh để đạp giữ. Thiên-phi Ô-ma biểu-thị tánh nhu-nhược của phái nữ, cho nên đạp nhẹ để giữ.

Trong Hàng Tam-Thế Cực Thâm Mật Môn có ghi hình tướng của Thánh-tôn này như sau: “Nếu nói về Hàng Tam-thế du-già thì dùng hai tay ấn nơi tim, bên phải một tay cầm chuông ngũ cổ, còn tay phẫn nộ thì làm tay giơ thẳng lên cầm tên và kiếm. Bên trái một tay cầm chuông ngũ cổ, kế đến cầm cung, rồi đến tay cầm dây. Tất cả đều duỗi thẳng cánh. Đầu có bốn mặt: mặt chính màu xanh; mặt bên phải màu vàng; mặt bên trái màu lục; mặt sau màu hồng. Các mặt đều giận dữ, Tự-tại thiên-vương và thiên phi làm tòa; do đó, có thể biết đây là một loại hình tượng của Ngài.

Hình tượng phổ thông của Ngài chẳng nhiều quá hai, ba loại: có loại ba mặt tám tay, tượng đứng hoặc ngồi trên đài sen. Có loại hai tay, có loại ngồi trên bàn thạch; vật cầm trong tay cũng chẳng thống-nhất. Thông thường thấy tượng bốn mặt, tám tay, chân đạp Đại-thiên và Hậu-phi. 


Hàng Tam Thế Minh Vương, Phạn danh Trailokya-vijaya (hay còn là Trailokya Vajra), Hán dịch hữu thắng tam thế, Thánh Tam thế, Nguyệt Yểm Tôn, Kim Cang tồi phá giả, Phẫn nộ Trì Minh Vương tôn đẳng danh, thị Mật Giáo ngũ đại minh vương chi nhất, nghĩ phối Ngũ phương Phật, tắc vi đông phương a, Phật đích giáo lệnh luân thân, Phẫn Nộ Thân, do vu tha năng hàng phục chúng sanh tam thế đích tham sân si, cập tam giới chi chủ – đại Tự Tại Thiên, sở dĩ danh vi hàng tam thế.
Tại Kim Cang Giới Mạn-Đà-La trung, trình Kim Cang Tát Đỏa chi phẫn nộ hình, vi Đại Nhật Như Laisở hóa hiện, cư 
Hàng Tam-thế hội cập Hàng Tam-thế Tam Muội da hội chi đông phương nguyệt luân trung, hựu, vu Thai Tạng Giới Mạn-Đà-La tắc cư trì minh viện trung, y mật giáo sở truyện, tu tập Hàng Tam-thế Minh Vương pháp đích chủ yếu công năng thị điều phục, vưu kì thị hàng phục thiên ma, như quả trì tụng thử nhất minh vương đích chân ngôn, tắc vô lượng vô biên ma giới lập khắc hội khổ não nhiệt não, phàm hữu ý kiền nhiễu tu hành giả đích chư ma quyến chúc, thính đáo thử nhất minh vương đích chân ngôn thì, bất đãn vô pháp kế tục tác chướng, thậm chí thành vi tu hành đích phó tòng, tu tập thử nhất Minh Vương Pháp, diệc năng dĩ thử hoạch đắc đả thắng trượng, trừ bệnh đắc nhân kính ái đẳng công đức.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button