tổng hợp

Ngũ bách danh chư Phật, chư Bồ Tát

HỒNG DANH CHƯ PHẬT HIỆN TẠI

Nam mô Hiện Tại Vô Lượng Chư Phật,
Nam mô Thập Ức Vương Minh Chư Phật,
Nam mô Ly Cấu Tử Kim Sa Phật,
Nam mô Vô Lượng Minh Phật,
Nam mô Nhật Chuyển Quang Minh Vương Phật,
Nam mô Hương Tích Phật,
Nam mô Sư Tử Ức Tượng Phật,
Nam mô Sư Tử Du Hí Phật,
Nam mô Phổ Quang Công Ðức Sơn Vương Phật,
Nam mô Thiện Trụ Công Ðức Bảo Vương Phật,
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Vương Phật,
Nam mô Nan Thắng Phật,
Nam mô Tu Di Tướng Phật,
Nam mô Tu Di Ðăng Vương Phật,
Nam mô Bảo Ðức Phật,
Nam mô Bảo Nguyệt Phật,
Nam mô Bảo Viêm Phật,
Nam mô Bảo Nghiêm Phật,
Nam mô Nan Thắng Sư Tử Vương Phật,
Nam mô Ðại Quang Vương Phật,
Nam mô Bất Ðộng Phật,
Nam mô Dược Vương Phật,
Nam mô Trang Nghiêm Phật,
Nam mô Lâu Chí Phật,
Nam mô Nguyệt Cái Phật,
Nam mô Phổ Quang Phật,
Nam mô Bảo Vương Phật,
Nam mô Duy Vệ Phật,
Nam mô Thức Vương Phật,
Nam mô Tùy Diếp Phật,
Nam mô Câu Lâu Tần Phật,
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,
Nam mô Ca Diếp Phật,
Nam mô Lôi Âm Vương Phật,
Nam mô Ký Pháp Tạng Phật,
Nam mô Chiên Ðàn Hoa Phật,
Nam mô Chiên Ðàn Diếp Phật,
Nam mô Diệu Ý Phật,
Nam mô Vô Thượng Thắng Phật,
Nam mô Cam Lộ Cổ Phật,
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật,
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật,
Nam mô Vô Thắng Phật,
Nam mô Cụ Túc Trang Nghiêm Vương Phật,
Nam mô Quang Minh Biến Chiếu Công Ðức Vương Phật,
Nam mô Phá Hoại Tứ Ma Sư Tử Hống Vương Phật,
Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật,
Nam mô Lưu Ly Quang Phật,
Nam mô Tu Di Sơn Vương Phật,
Nam mô Tịnh Quang Minh Vương Phật,
Nam mô Thiện Ðức Phật,
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật,
Nam mô Ðà La Ni Du Hý Phật,
Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Ðịnh Tam muội Lực Vương Phật,
Nam mô Thiện Kiến Ðịnh Tự Tại Vương Phật,
Nam mô Vô Thượng Công Ðức Phật,
Nam mô Thần Thông Tự Tại Phật,
Nam mô Vô Sắc Tướng Phật,
Nam mô Vô Thanh Tướng Phật,
Nam mô Vô Hương Tướng Phật,
Nam mô Vô Vị Tướng Phật,
Nam mô Vô Súc Tướng Phật,
Nam mô Tam Muội Ðịnh Tự Tại Phật,
Nam mô Tuệ Ðịnh Tự Tại Phật,
Nam mô Tướng Giác Tự Tại Phật,
Nam mô Phổ Nhiếp Phật,
Nam mô Báo Ðức Phổ Quang Phật,
Nam mô Thi Khí Phật,
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật,
Nam mô Ca La Cưu Tôn Ðại Phật,
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,
Nam mô Ca Diếp Phật,
Nam mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật,
Nam mô Hoan Hỷ Phật,
Nam mô A Sơ Phật,
Nam mô Tu Di Tướng Phật,
Nam mô Tu Di Ðỉnh Phật,
Nam mô Sư Tử Âm Phật,
Nam mô Sư Tử Tướng Phật,
Nam mô Hư Không Trụ Phật,
Nam mô Vân Lôi Tự Tại Phật,
Nam mô Thường Diệt Phật,
Nam mô Ðế Tướng Phật,
Nam mô Bất Phạm Tướng Phật,
Nam mô A Di Ðà Phật,
Nam mô Phạm Tướng Phật,
Nam mô Ðộ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật,
Nam mô Ða La Ma Bạt Chiên Ðàn Hương Phật,
Nam mô Tu Di Tướng Phật,
Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật,
Nam mô Hoại Nhất Thiết Thế Gian Phố Úy Phật,
Nam mô Bách ức ngã Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hiện tại nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, hay trừ tội trọng từ vô lượng kiếp sinh tử tới nay.
Nam mô nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, na do tha hằng hà sa đẳng vô lượng a tăng kỳ Phật.
HỒNG DANH CHƯ PHẬT QUÁ KHỨ
Nam mô Quá khứ vô lượng chư Phật,
Nam mô Nhị vạn Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật,
Nam mô Tam vạn Nhiên Ðăng Phật,
Nam mô Ðại Thông Trí Thắng Phật,
Nam mô Thập Lục Tử Phật,
Nam mô Không Vương Phật,
Nam mô Ða Bảo Phật,
Nam mô Vân Tự Tại Ðăng Vương Phật,
Nam mô Uy Âm Vương Phật,
Nam mô Vô Số Quang Phật,
Nam mô Tư Thiện Phật,
Nam mô Phân Thân Chư Phật,
Nam mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật,
Nam mô Tịnh Hoa Túc Vương Phật,
Nam mô Tịnh Trang Nghiêm Vương Phật,
Nam mô Long Tôn Vương Phật,
Nam mô Vân Lôi Âm Vương Phật,
Nam mô Vân Lôi Túc Chủ Hoa Trí Phật,
Nam mô Bảo Vương Phật,
Nam mô Sa La Thụ Vương Phật,
Nam mô Thượng Uy Ðức Bảo Vương Phật,
Nam mô Quang Minh Vương Phật,
Nam mô Bách Ức Ðịnh Quang Phật,
Nam mô Quang Viễn Phật,
Nam mô Nguyệt Quang Phật,
Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật,
Nam mô Thiện Sơn Vương Phật,
Nam mô Tu Di Thiên Quan Phật,
Nam mô Tu Di Ðẳng Diệu Phật,
Nam mô Nguyệt Sắc Phật,
Nam mô Chính Niệm Phật,
Nam mô Ly Cấu Phật,
Nam mô Vô Trược Phật,
Nam mô Long Thiên Phật,
Nam mô Bất Ðộng Ðịa Phật,
Nam mô Lưu Ly Diệu Hoa Phật,
Nam mô Lưu Ly Kim Sắc Phật,
Nam mô Kim Tạng Phật,
Nam mô Viêm Quang Phật,
Nam mô Viêm Căn Phật,
Nam mô Ðịa Chưởng Phật,
Nam mô Nguyệt Tượng Phật,
Nam mô Nhật Âm Phật,
Nam mô Giải Thoát Hoa Phật,
Nam mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật,
Nam mô Hải Giác Thần Thông Phật,
Nam mô Thủy Quang Phật,
Nam mô Ðại Hương Phật,
Nam mô Ly Hư Cấu Phật,
Nam mô Xả Yếm Ý Phật,
Nam mô Bảo Viêm Phật,
Nam mô Diệu Ðính Phật,
Nam mô Dũng Lập Phật,
Nam mô Công Ðức Trí Tuệ Phật,
Nam mô Tế Nhật Nguyệt Phật,
Nam mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật,
Nam mô Vô Thượng Lưu Ly Quang Phật,
Nam mô Tối Thượng Thủ Phật,
Nam mô Bồ Ðề Hoa Phật,
Nam mô Nguyệt Minh Phật,
Nam mô Nhật Quang Phật,
Nam mô Hoa Sắc Vương Phật,
Nam mô Thủy Nguyệt Quang Phật,
Nam mô Trừ Nghi Minh Phật,
Nam mô Ðộ Khổ Hạnh Phật,
Nam mô Tịnh Tín Phật,
Nam mô Thiện Túc Phật,
Nam mô Uy Thần Phật,
Nam mô Pháp Tuệ Phật,
Nam mô Loan Âm Phật,
Nam mô Sư Tử Âm Phật,
Nam mô Long Âm Phật,
Nam mô Xứ Thế Phật,
Nam mô Tự Tại Phật,
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật,
Nam mô Vô Lượng Quang Phật,
Nam mô Vô Biên Quang Phật,
Nam mô Vô Ngại Quang Phật,
Nam mô Vô Ðối Quang Phật,
Nam mô Quang Viêm Vương Phật,
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật,
Nam mô Hoan Hỷ Quang Phật,
Nam mô Trí Tuệ Quang Phật,
Nam mô Bất Ðoạn Quang Phật,
Nam mô Nan Tư Quang Phật,
Nam mô Vô Xưng Quang Phật,
Nam mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật,
Nam mô Tướng Hảo Tử Quang Phật,
Nam mô Viễn Chiếu Phật,
Nam mô Bảo Tạng Phật,
Nam mô Vô Lượng Âm Phật,
Nam mô Cam Lộ Vị Phật,
Nam mô Long Thắng Phật,
Nam mô Thắng Lực Phật,
Nam mô Sư Tử Âm Phật,
Nam mô Ly Cấu Phật,
Nam mô Ðức Thủ Phật,
Nam mô Diệu Ðức Sơn Phật,
Nam mô Nhân Vương Phật,
Nam mô Vô Thượng Hoa Phật,
Nam mô Úy Lực Vương Phật,
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật,
Nam mô Sư Tử Y Vương Phật,
Nam mô Tự Tại Vương Phật,
Nam mô Phổ Quang Phật,
Nam mô Phổ Minh Phật,
Nam mô Chiên Ðàn Hương Quang Phật,
Nam mô Ða La Ma Bạt Chiên Ðàn Hương Phật,
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bảo Tích Phật,
Nam mô Thượng Ðại Tinh Tiến Phật,
Nam mô Phổ Tịnh Phật,
Nam mô Ma Ni Tràng Phật,
Nam mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật,
Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật,
Nam mô Hải Ðức Quang Minh Phật,
Nam mô Kim Cương Lao Cường Phật,
Nam mô Phổ Tán Kim Quang Phật,
Nam mô Ðại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật,
Nam mô Dũng Mãnh Phật,
Nam mô Bi Quang Phật,
Nam mô Từ Lực Vương Phật,
Nam mô Từ Tạng Phật,
Nam mô Chiên Ðàn Hốt Trang Nghiêm Thắng Phật,
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật,
Nam mô Thiện Giác Phật,
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật,
Nam mô Kim Sơn Bảo Cái Phật,
Nam mô Kim Hoa Viêm Quang Tướng Phật,
Nam mô Ðại Cự Quang Minh Phật,
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật,
Nam mô Kim Hoa Quang Phật,
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật,
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật,
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật,
Nam mô Bất Ðộng Quang Phật,
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật,
Nam mô Thiên Quang Minh Phật,
Nam mô Từ Tuệ Thắng Phật,
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật,
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật,
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Phật,
Nam mô Diệu Tôn Trí Vương Phật,
Nam mô Bảo Cái Ðăng Vương Phật,
Nam mô Long Chưởng Thượng Trí Tôn Vương Phật,
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật,
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật,
Nam mô Tuệ Phan Thắng Trang Nghiêm Vương Phật,
Nam mô Vô Cấu Tạng Phật,
Nam mô Quang Minh Tướng Phật,
Nam mô Kim Viêm Quang Minh Phật,
Nam mô Kim Diệm Quang Minh Tạng Phật,
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật,
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật,
Nam mô Thường Quang Tràng Phật,
Nam mô Quan Thế Ðăng Vương Phật,
Nam mô Tuệ Y Ðăng Vương Phật,
Nam mô Pháp Thường Thắng Vương Phật,
Nam mô Tu Di Quang Phật,
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật,
Nam mô Ưu Bát La Hoa Quang Phật,
Nam mô Cường Thắng Lực Vương Phật,
Nam mô Tuệ Lực Vương Phật,
Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật,
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật,
Nam mô Tài Quang Phật,
Nam mô Kim Hải Quang Phật,
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật,
Nam mô Ðại Thông Quang Phật,
Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật,
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật,
Nam mô Quá Khứ Vô Lượng Phân Thân Chư Phật.
Nam mô Quá khứ nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, năng trừ vô lượng kiếp, dĩ lai sinh tử trọng tội.
Nam mô nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, na do tha, hằng hà sa, vô lượng a tăng kỳ Phật.
.
.
.

HỒNG DANH CHƯ PHẬT VỊ LAI

Nam mô Vị lai Hiền Kiếp Vô lượng chư Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Tịnh Thân Phật,
Nam mô Hoa Quang Phật,
Nam mô Quang Minh Phật,
Nam mô Hoa Túc Phật,
Nam mô Danh Tướng Phật,
Nam mô Diêm Phù Na Ðề Kim Quang Phật,
Nam mô Pháp Minh Phật,
Nam mô Bảo Minh Phật,
Nam mô Phổ Minh Phật,
Nam mô Phổ Tướng Phật,
Nam mô Phổ Quang Phật,
Nam mô Sơn Hải Tuệ Phật,
Nam mô Mục Tại Thông Vương Phật,
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật,
Nam mô Phất Sa Phật,
Nam mô Bách Ức Tự Tại Ðăng Vương Phật,
Nam mô Bảo Tướng Phật,
Nam mô Hỷ Kiến Phật,
Nam mô Nhị vạn Quang Tướng Trang Nghiêm Phật,
Nam mô Tam vạn Ðồng Hiệu Phổ Ðức Phật,
Nam mô Vân Lôi Âm Vương Phật,
Nam mô Tứ vạn Bát Thiên Ðịnh Quang Phật,
Nam mô Bảo Nguyệt Vương Phật,
Nam mô Ly Cấu Quang Phật,
Nam mô Diệu Sắc Phật,
Nam mô Diệu Sắc Quang Minh Phật,
Nam mô Phá Nhất Thiết Chúng Nan Phật,
Nam mô Chúng Hương Phật,
Nam mô Chúng Thanh Phật,
Nam mô Thập Thiên Quang Minh Trang Nghiêm Phật,
Nam mô Bát Thiên Ức Trang Nghiêm Quang Minh Phật,
Nam mô Bảo Hoa Trang Nghiêm Phật,
Nam mô Thượng Thủ Ðức Vương Phật,
Nam mô Tử Kim Quang Minh Phật,
Nam mô Ngũ Bách Thụ Ký Hoa Quang Phật,
Nam mô Na La Duyên Bất Hoại Phật,
Nam mô Hảo Hoa Trang Nghiêm Phật,
Nam mô Kim Cương Ðịnh Tự Tại Phật,
Nam mô Vị lai nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, hay trừ trọng tội sinh tử vô lượng kiếp đến nay.
Nam mô nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức na do tha hằng hà sa vô lượng a tăng kỳ Phật.
.
.
.

HỒNG DANH CHƯ ĐẠI BỒ TÁT

Nam mô Thập phương Vô Lượng Chư Đại Bồ tát,
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát,
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát,
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ tát,
Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ tát,
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ tát,
Nam mô Bảo Chưởng Bồ tát,
Nam mô Dược Vương Bồ tát,
Nam mô Dược Thượng Bồ tát,
Nam mô Dũng Thí Bồ tát,
Nam mô Bảo Nguyệt Bồ tát,
Nam mô Nguyệt Quang Bồ tát,
Nam mô Mãn Nguyệt Bồ tát,
Nam mô Ðại Lực Bồ tát,
Nam mô Vô Lượng Lực Bồ tát,
Nam mô Việt Tam Giới Bồ tát,
Nam mô Bạt Ðà Bà La Bồ tát,
Nam mô Di Lặc Bồ tát,
Nam mô Bảo Tích Bồ tát,
Nam mô Ðạo Sư Bồ tát,
Nam mô Ðức Tạng Bồ tát.
Nam mô Nhạo Thuyết Bồ tát,
Nam mô Long Thụ Bồ tát,
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ tát,
Nam mô Thượng Hạnh Bồ tát,
Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ tát,
Nam mô An Lập Hạnh Bồ tát,
Nam mô Tịnh Hạnh Bồ tát,
Nam mô Ðà La Ni Bồ tát,
Nam mô Kim Cương Na La Duyên Bồ tát,
Nam mô Thường Bất Khinh Bồ tát,
Nam mô Túc Vương Hoa Bồ tát,
Nam mô Hỉ Kiến Bồ tát,
Nam mô Diệu Âm Bồ tát,
Nam mô Ðức Cần Tinh Tiến Lực Bồ tát,
Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát,
Nam mô Tịnh Tạng Bồ tát,
Nam mô Tịnh Nhãn Bồ tát,
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát,
Nam mô Diệu Ðức Bồ tát,
Nam mô Từ Thị Bồ tát,
Nam mô Thiện Tư Nghị Bồ tát,
Nam mô Không Vô Bồ tát,
Nam mô Thần Thông Hoa Bồ tát,
Nam mô Quang Anh Bồ tát,
Nam mô Tuệ Thượng Bồ tát,
Nam mô Trí Tràng Bồ tát,
Nam mô Tịnh Căn Bồ tát,
Nam mô Nguyện Tuệ Bồ tát,
Nam mô Hương Tượng Bồ tát,
Nam mô Bảo Anh Bồ tát,
Nam mô Trung Trụ Bồ tát,
Nam mô Chế Hạnh Bồ tát,
Nam mô Giải Thoát Bồ tát,
Nam mô Pháp Tạng Bồ tát,
Nam mô Ðẳng Quan Bồ tát,
Nam mô Bất Ðẳng Quan Bồ tát,
Nam mô Vô Ðẳng Bất Ðẳng Quan Bồ tát,
Nam mô Ðịnh Tự Tại Vương Bồ tát,
Nam mô Pháp Tự Tại Vương Bồ tát,
Nam mô Pháp Tướng Bồ tát,
Nam mô Quang Tướng Bồ tát,
Nam mô Quang Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Ðại Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Bảo Tích Bồ tát,
Nam mô Biện Tích Bồ tát,
Nam mô Bảo Thủ Bồ tát,
Nam mô Bảo Chưởng Bồ tát,
Nam mô Bảo Ấn Thủ Bồ tát,
Nam mô Thường Cử Thủ Bồ tát,
Nam mô Thường Hạ Thủ Bồ tát,
Nam mô Thường Thảm Bồ tát,
Nam mô Hỷ Căn Bồ tát,
Nam mô Hỷ Vương Bồ tát,
Nam mô Biện Âm Bồ tát,
Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát,
Nam mô Nhiếp Bảo Cự Bồ tát,
Nam mô Bảo Dũng Bồ tát,
Nam mô Bảo Kiến Bồ tát,
Nam mô Ðế Võng Bồ tát,
Nam mô Minh Võng Bồ tát,
Nam mô Vô Duyên Quán Bồ tát,
Nam mô Tuệ Tích Bồ tát,
Nam mô Bảo Thắng Bồ tát,
Nam mô Thiên Vương Bồ tát,
Nam mô Hoại Ma Bồ tát,
Nam mô Ðiện Ðức Bồ tát,
Nam mô Tự Tại Vương Bồ tát,
Nam mô Công Ðức Tướng Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Sư Tử Hống Bồ tát,
Nam mô Lôi Âm Bồ tát,
Nam mô Sơn Tướng Kích Âm Bồ tát,
Nam mô Hương Tượng Bồ tát,
Nam mô Bạch Hương Tượng Bồ tát,
Nam mô Diệu Sinh Bồ tát,
Nam mô Hoa Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Phạm Võng Bồ tát,
Nam mô Bảo Trượng Bồ tát,
Nam mô Vô Thắng Bồ tát,
Nam mô Nghiêm Ðộ Bồ tát,
Nam mô Kim Kế Bồ tát,
Nam mô Châu Kế Bồ tát,
Nam mô Quang Nghiêm Ðồng Tử Bồ tát,
Nam mô Trì Thế Bồ tát,
Nam mô Thiện Ðức Bồ tát,
Nam mô Nan Thắng Bồ tát,
Nam mô Chiếu Minh Bồ tát,
Nam mô Hoa Quang Bồ tát,
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ tát,
Nam mô Tát Ðà Ba Luân Bồ tát,
Nam mô Ðàm Vô Kiệt Bồ tát,
Nam mô Pháp Tự Tại Bồ tát,
Nam mô Ðức Thủ Bồ tát,
Nam mô Bất Tuẫn Bồ tát,
Nam mô Ðức Ðính Bồ tát,
Nam mô Thiện Tú Bồ tát,
Nam mô Thiện Nhãn Bồ tát,
Nam mô Diệu Tý Bồ tát,
Nam mô Phất Sa Bồ tát,
Nam mô Sư Tử Bồ tát,
Nam mô Sư Tử Ý Bồ tát,
Nam mô Phù Giải Bồ tát,
Nam mô Na La Duyên Bồ tát,
Nam mô Thiện Ý Bồ tát,
Nam mô Hiện Kiến Bồ tát,
Nam mô Phổ Thủ Bồ tát,
Nam mô Ðiện Quang Bồ tát,
Nam mô Hỷ Kiến Bồ tát,
Nam mô Minh Tướng Bồ tát,
Nam mô Diệu Ý Bồ tát,
Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát,
Nam mô Thâm Tuệ Bồ tát,
Nam mô Tịch Căn Bồ tát,
Nam mô Vô Ngại Bồ tát,
Nam mô Thượng Thiện Bồ tát,
Nam mô Phúc Ðiền Bồ tát,
Nam mô Hoa Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Ðức Tạng Bồ tát,
Nam mô Nguyệt Thượng Bồ tát,
Nam mô Bảo Ấn Thủ Bồ tát,
Nam mô Châu Ðính Vương Bồ tát,
Nam mô Lạc Thực Bồ tát,
Nam mô Tuệ Kiến Bồ tát,
Nam mô Ðăng Vương Bồ tát,
Nam mô Thâm Vương Bồ tát,
Nam mô Hoa Vương Bồ tát,
Nam mô Diệu Sắc Bồ tát,
Nam mô Thiện Vấn Bồ tát,
Nam mô Thiện Ðáp Bồ tát,
Nam mô Liễu Tướng Bồ tát,
Nam mô Ðịnh Tướng Bồ tát,
Nam mô Phát Hỷ Bồ tát,
Nam mô An Trụ Bồ tát,
Nam mô Phố Ma Bồ tát,
Nam mô Tuệ Thí Bồ tát,
Nam mô Cứu Thoát Bồ tát,
Nam mô Tuệ Ðăng Bồ tát,
Nam mô Dũng Thí Bồ tát,
Nam mô Trí Ðạo Bồ tát,
Nam mô Nguyện Tuệ Bồ tát,
Nam mô Tứ Nhiếp Bồ tát,
Nam mô Giáo Âm Bồ tát,
Nam mô Hải Diệu Bồ tát,
Nam mô Pháp Hỷ Bồ tát,
Nam mô Ðạo Phẩm Bồ tát,
Nam mô Tổng Trì Bồ tát,
Nam mô Từ Vương Bồ tát,
Nam mô Ðại Tự Tại Bồ tát,
Nam mô Phạm Âm Bồ tát,
Nam mô Diệu Sắc Bồ tát,
Nam mô Bảo Ðàn Lâm Bồ tát,
Nam mô Sư Tử Âm Bồ tát,
Nam mô Diệu Thanh Bồ tát,
Nam mô Diệu Sắc Hình Bồ tát,
Nam mô Chủng Chủng Trang Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Thích Chàng Bồ tát,
Nam mô Ðính Sinh Bồ tát,
Nam mô Minh Vương Bồ tát,
Nam mô Ðại Quang Bồ tát,
Nam mô Sa Ðề Bồ tát,
Nam mô Mật Tích Bồ tát,
Nam mô Hoa Diệm Bồ tát,
Nam mô Thượng Thủ Bồ tát,
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Bồ tát,
Nam mô Thần Thông Bồ tát,
Nam mô Hải Ðức Bồ tát,
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát,
Nam mô Vô Y Vương Tự Tại Bồ tát,
Nam mô Ca Diếp Bồ tát,
Nam mô Vô Cấu Tạng Vương Bồ tát,
Nam mô Trì Nhất Thiết Bồ tát,
Nam mô Cao Quý Ðức Vương Bồ tát,
Nam mô Lưu Ly Quang Bồ tát,
Nam mô Vô Úy Bồ tát,
Nam mô Hải Vương Bồ tát,
Nam mô Sư Tử Hống Bồ tát,
Nam mô Ðà La Ni Bồ tát,
Nam mô Na La Duyên Bồ tát,
Nam mô Tín Tướng Bồ tát,
Nam mô Trì Ðịa Bồ tát,
Nam mô Quang Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Quang Minh Bồ tát,
Nam mô Ðại Biện Bồ tát,
Nam mô Từ Lực Bồ tát,
Nam mô Ðại Bi Bồ tát,
Nam mô Y Vương Bồ tát,
Nam mô Y Lực Bồ tát,
Nam mô Y Ðức Bồ tát,
Nam mô Phổ Tế Bồ tát,
Nam mô Phổ Nhiếp Bồ tát,
Nam mô Ðịnh Quang Bồ tát,
Nam mô Phổ Quang Bồ tát,
Nam mô Chân Quang Bồ tát,
Nam mô Câu Lâu Bồ tát,
Nam mô Thiên Quang Bồ tát,
Nam mô Bảo Vương Bồ tát,
Nam mô Di Quang Bồ tát,
Nam mô Giáo Ðạo Bồ tát,
Nam mô Ðạo Sư Bồ tát,
Nam mô Ðại Nhẫn Bồ tát,
Nam mô Hoa Vương Bồ tát,
Nam mô Hoa Tích Bồ tát,
Nam mô Tuệ Quang Bồ tát,
Nam mô Hải Tuệ Bồ tát,
Nam mô Kiên Ý Bồ tát,
Nam mô Thích Ma Nam Bồ tát,
Nam mô Kim Quang Minh Bồ tát,
Nam mô Kim Tạng Bồ tát,
Nam mô Thường Bi Bồ tát,
Nam mô Pháp Thượng Bồ tát,
Nam mô Tài Thủ Bồ tát,
Nam mô Sơn Quang Bồ tát,
Nam mô Sơn Tuệ Bồ tát,
Nam mô Ðại Minh Bồ tát,
Nam mô Tổng Trì Bồ tát,
Nam mô Sơn Vương Bồ tát,
Nam mô Ðăng Vương Bồ tát,
Nam mô Sơn Ðính Bồ tát,
Nam mô Sơn Chàng Bồ tát,
Nam mô Sơn Vương Bồ tát,
Nam mô Phục Ma Bồ tát,
Nam mô Lôi Âm Bồ tát,
Nam mô Vũ Vương Bồ tát,
Nam mô Lôi Vương Bồ tát,
Nam mô Bảo Luân Bồ tát,
Nam mô Bảo Anh Bồ tát,
Nam mô Bảo Thủ Bồ tát,
Nam mô Bảo Tạng Bồ tát,
Nam mô Bảo Minh Bồ tát,
Nam mô Bảo Ðịnh Bồ tát,
Nam mô Bảo Ấn Bồ tát,
Nam mô Bảo Tràng Bồ tát,
Nam mô Bảo Nghiêm Bồ tát,
Nam mô Bảo Thủy Bồ tát,
Nam mô Bảo Quang Bồ tát,
Nam mô Bảo Ðăng Bồ tát,
Nam mô Bảo Hiện Bồ tát,
Nam mô Bảo Tạo Bồ tát,
Nam mô Lạc Pháp Bồ tát,
Nam mô Tịnh Vương Bồ tát,
Nam mô Ðính Tướng Bồ tát,
Nam mô Kim Quang Bồ tát,
Nam mô Bảo Kế Bồ tát,
Nam mô Thiên Quang Bồ tát,
Nam mô Nguyên Hiểm Bồ tát,
Nam mô Chiếu Vị Bồ tát,
Nam mô Nguyệt Biện Bồ tát,
Nam mô Nguyệt Quang Bồ tát,
Nam mô Pháp Luân Bồ tát,
Nam mô Quang Tịnh Bồ tát,
Nam mô Thường Thí Bồ tát,
Nam mô Phổ Ðức Bồ tát,
Nam mô Phổ Minh Bồ tát,
Nam mô Thắng Tràng Bồ tát,
Nam mô Nhu Âm Bồ tát,
Nam mô Ðức Viêm Bồ tát,
Nam mô Tướng Quang Bồ tát,
Nam mô Hải Nguyệt Bồ tát,
Nam mô Hải Tạng Bồ tát,
Nam mô Thắng Nguyệt Bồ tát,
Nam mô Tịnh Tuệ Bồ tát,
Nam mô Siêu Quang Bồ tát,
Nam mô Nguyệt Ðức Bồ tát,
Nam mô Nhật Quang Bồ tát,
Nam mô Kim Cương Bồ tát,
Nam mô Viên Chàng Bồ tát,
Nam mô Tôn Ðức Bồ tát,
Nam mô Hải Minh Bồ tát,
Nam mô Hải Quang Bồ tát,
Nam mô Chiếu Cảnh Bồ tát,
Nam mô Tuệ Minh Bồ tát,
Nam mô Công Ðức Bồ tát,
Nam mô Minh Ðạt Bồ tát,
Nam mô Mật Giáo Bồ tát,
Nam mô Tu Na Bồ tát,
Nam mô Sắc Lực Bồ tát,
Nam mô Ðiều Phục Bồ tát,
Nam mô Ẩn Thân Bồ tát,
Nam mô Nhất Bồ tát, nam mô thập Bồ tát, nam mô bách Bồ tát, nam mô thiên Bồ tát, nam mô vạn Bồ tát, nam mô nhất bách vạn Bồ tát, nhị bách vạn, tam bách vạn, tứ bách vạn, ngũ bách vạn, lục bách vạn, thất bách vạn, bát bách vạn, cửu bách vạn, thiên thiên vạn chư đại Bồ tát Ma ha tát, hay trừ sinh tử tội nặng từ vô lượng kiếp đến nay.
Nam mô Nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, nam mô vạn vạn chư đại Bồ tát Ma ha tát, hay trừ sinh tử trọng tội từ vô luợng kiếp đến nay.
Nam mô Nhất na do tha, thập na do tha, bách na do tha, thiên na do tha, vạn na do tha, nam mô vạn vạn na do tha chư đại Bồ tát Ma ha tát hay trừ sinh tử trọng tội từ vô lượng kiếp đến nay.
Nam mô nhất hằng hà sa, nam mô nhị hằng hà sa, nam mô tam hằng hà sa, nam mô tứ hằng hà sa, nam mô ngũ hằng hà sa, nam mô lục hằng hà sa, nam mô thất hằng hà sa, nam mô bát hằng hà sa, nam mô cửu hằng hà sa, nam mô thập hằng hà sa, nam mô bách hằng hà sa, nam mô bách ức vô lượng hằng hà sa chư đại Bồ tát Ma ha tát, hay trừ sinh tử trọng tội từ vô lượng kiếp đến nay.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button