tổng hợp

Tâm Sạch Và Sáng

Tâm bạn không sạch, bạn ở nhà sạch, nhà ấy vẫn nhớp như thường; Tâm bạn không sáng, dù bạn đang ở trong ngôi nhà với đèn điện sáng choang hay bạn đang đi giữa cả một thế giới ánh sáng, thì bạn vẫn thường ở trong thế giới tối tăm.
Bạn không tin tôi nói sao? Bạn đã từng nổi giận hay ganh tỵ đối với người khác rồi phải không? Mỗi khi nổi giận hay ganh tỵ, tâm bạn thế nào, sáng hay tối, nhớp hay sạch? Khi ăn nhậu say sưa, ánh sáng ban ngày hay ánh sáng đèn điện ban đêm vẫn có đó cho bạn mà bạn có thấy đường để đi không? Không thấy gì cả phải không? Tại sao? Vì khi ấy tâm bạn đang nhớp và tăm tối vậy.


Vậy, bạn nên biết, nếu tâm bạn nhớp, thì không có bất cứ loại thuốc tẩy tối tân và hiện đại nào thuộc về vật lý có thể tẩy sạch tâm ấy cho bạn và nếu mỗi khi tâm bạn đã tối tăm, thì không có bất cứ một ánh sáng vật lý tối tân nào có thể thắp sáng đời sống của bạn cho bạn!
Nếu bạn biết tâm bạn đang nhớp, xin bạn hãy ngồi yên, không nghĩ ngợi, không tính toán, thì những cái nhớp nơi tâm của bạn sẽ lắng xuống cho bạn và mỗi khi tâm bạn tối tăm, bạn hãy ngồi yên và nhìn vào những điểm tối ấy trong tâm bạn với tất cả sự định tĩnh, thì bóng tối trong tâm bạn sẽ tan dần và ánh sáng sẽ tự xuất hiện nơi tâm của bạn cho bạn.
Tâm lắng yên phiền não, bạn sẽ có một thế giới sạch cho bạn. Thế giới ấy là tịnh độ. Những điểm tối trong tâm bạn bị xóa đi, bạn sẽ có một thế giới ánh sáng và bạn sẽ thường trú ở trong thế giới của ánh sáng vô lượng ấy. Ánh sáng vô lượng là thế giới tịnh độ.
Dù bạn có tin tôi nói hay chống lại những gì tôi nói ấy, đó là quyền của bạn, nhưng đối với bạn hay đối với bất cứ ai có duyên gặp gỡ, thì tôi vẫn nói cho tất cả bằng trái tim của tôi rằng:
“Tâm đã sạch ruổi rong gì cho mệt
Lòng tối om giữa sáng thấy được gì!”.

Tác giả bài viết: Thích Thái Hòa

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button